Human resource

 Nurse หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ และปัญหาทางการพยาบาลของพนักงานเสนอต่อผู้บริหาร

 • วางแผนป้องกันอุบัติเหตุและให้ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรับผิดชอบ

 • วางแผนและกำหนดดำเนินการในงานเกี่ยวกับการดูแล รักษาสุขภาพของพนักงาน

 • ให้ความรู้ จัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการดูและรักษาสุขภาพ

 • รวบรวมรายงาน  การรักษาพยาบาล  เสนอผู้บริหาร

 • งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลวิชาชีพ

 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถสื่อสาร และมีวิธีการอธิบายให้เข้าใจง่ายได้ดี

 • มีใจรักการบริการ


 เงินเดือน - ตามโครงสร้าง และ ประสบการณ์ 


 กรอกใบสมัครงาน 


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy